AIPSC 2010

Following  Telephone Numbers can be used to get details about AIPSC 2010

 Helpline : 04872381084
Balakrishnan Kavumbai
Sreesankar T P
Muraleedharan P
Sivasankaran C J
Haridas M 
Radhakrishnan P
Manojkumar V
Raviprakash K P
Radhakrishnan K G

: 9447614744, 04872381486
: 9447038195
: 9526241525,  9400301395
: 9446453082
: 9388552727, 04872334242
: 9446468440
: 9446462637
: 9497072906
: 9447527671

Janardhanan K R 
Sankaranarayanan A P
Pradeepkumar K 
Baby K M
Mani M A
Babu C C
Vidyasagar K
Raghunandanan V R

Sudheer K S
: 9447991392
: 9446081599
: 9447185537
: 9447240650
: 9497178591
: 9946690304
: 9447380709
: 9447442303
: 9495576123

Email Address

Back to Home

Science for Social Revolution / ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്